شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1696قانون ورود به خدمت و استخدام(بخش1و2)شغليسوپروايزر25 ساعت1401/11/081401/11/1000:0523:55شروع آزمون
1697قانون حقوق و مزايا(فصل1تا4)شغليسوپروايزر25 ساعت1401/11/081401/11/1000:0523:55شروع آزمون
1698خروج ازخدمت وبازنشستگي(فصل 1و2)شغليسوپروايزر25 ساعت1401/11/081401/11/1000:0523:55شروع آزمون
1699دستورالعمل ارزيابي عملكردمديران وكاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشورشغليسوپروايزر15 ساعت1401/11/081401/11/1000:0523:55شروع آزمون