شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
560برقراري تعادل بين كار و زندگيعموميسوپروايزر7 ساعت1401/05/181401/05/2000:0523:550شروع آزمون
562احياي پايه كودكانشغليسوپروايزر16 ساعت1401/05/181401/05/1900:0523:550شروع آزمون
563مراقبت ادغام يافته سلامت مادران-نامه ها و دستورالعملهاشغليسوپروايزر12 ساعت1401/05/301401/05/3100:0523:550شروع آزمون
569مراقبتهاي تكاملي كودكانشغليسوپروايزر12 ساعت1401/06/171401/06/1800:0523:550شروع آزمون
570دستورالعمل نمونه گيري درآزمايشگاههاي پزشكيشغليسوپروايزر20 ساعت1401/06/221401/06/2400:0523:550شروع آزمون
571بيمارترومايي وسيستم تروماشغليسوپروايزر24 ساعت1401/05/221401/05/2400:0523:550شروع آزمون