شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
388عفونت ادراري وتشخيص آزمايشگاهي(2)شغلي25 ساعت1399/10/291399/10/3000:0523:550شروع آزمون